Publiczne Pozytywne Przedszkole i Żłobek Leśniewo Zapraszamy!!!
Dokumenty do pobrania

przedszkole.lesniewo@pozytywneinicjatywy.pl

 

Publiczne Pozytywne Przedszkole i Żłobek

 w Leśniewie

Wniosek o przyjęcie

do Publicznego Pozytywnego Przedszkola i Żłobka w Leśniewie
 
na rok szkolny 2021/2022

DANE KANDYDATA:

Nazwisko:__________________________________________Imiona:_____________________________________________

Data i miejsce urodzenia dziecka_____________________________________________

PESEL______________________________________________

Adres zamieszkania______________________________________

Adres  zameldowania_____________________________________

Opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej   TAK    NIE *

Przynależność do obwodu szkolnego (dotyczy dzieci 5 i 6 letnich) __________________________________________________

DANE RODZICÓW/Prawnych OPIEKUNÓW

Dane osobowe

 

Matka

Ojciec

Nazwisko

 

 

Imiona

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Adres do korespondencji

 

 

 

Telefon

 

 

e-mail

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

Imię, nazwisko i telefon osoby dodatkowej do kontaktu:

 

Zgoda na fotografowanie: Wyrażamy/nie wyrażamy* zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie naszego dziecka podczas zajęć w przedszkolu oraz wydarzeń organizowanych przez przedszkole i wykorzystywanie tych materiałów na użytek: strony internetowej, gazetki okolicznościowej, w materiałach reklamowych oraz w mediach w celu promocji działalności przedszkola.

Niniejszym oświadczamy, że:

Zobowiązujemy się do bezzwłocznego, nie później niż w terminie siedmiu dni pisemnego zawiadomienia o każdej zmianie powyższych danych.

My niżej podpisani, wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka na potrzeby procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy na płatne świadczenie usług edukacyjnych w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przez Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

………………., ….……….......                                                         

miejscowość, data                                                                                Podpis rodzica kandydata

 

*niepotrzebne skreślić

 

Rekrutacja do nowo utworzonych przedszkoli odbywać się będzie z wykorzystaniem gminnego sytemu rekrutacji Gminy Puck. Link do strony:
http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/5116?fbclid=IwAR0u1CQApDpDRawR_DmV5heEjiQbEF_fklDC307XGxvdRkmu-Bfp0VOCkd0
 

 

POBIERZ PLIKI
Deklaracja uczestnika - przedszkole  
Formularz zgłoszeniowy przedszkola  
Upoważnienie do odbioru dziecka  
Regulamin uczestnictwa w projekcie w przedszkolu  
Formularz rezygnacji  
Umowa z uczestnikiem  
Oświadczenie zgoda na wizerunek  
Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru  
Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020-rodzic  
Oświadczenie Zbiór Zarządzania RPO WP 2014-2020  
Deklaracja uczestnika - rodzic przedszkole  
Karta informacyjna o dziecku  
Wyprawka przedszkolna  
Oświadczenie  
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom  
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W PUBLICZNYM POZYTYWNYM PRZEDSZKOLU W LEŚNIEWIE